สารสาธารณสุข ภาพข่าวกิจกรรม

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

เราชาวสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมริดา ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) เราชาวสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น

รายละเอียด

งานพัสดุ

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

"พรบ.พัสดุฯใหม่" กำหนดวิธีซื้อจ้าง 3 วิธี, ทำผิดโทษอาญาติดคุก
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ที่ใช้อยู่และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากประกาศฯ (๒๓ สค.๖๐)

รายละเอียด

โรคติดต่อ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A

โดยไข้หวัดใหญ่ที่ก่อโรคในคน มีสายพันธุ์ A (มี 2 สายพันธุ์ย่อย คือ H1N1 และ H3N2), B (มี 2 สายพันธุ์ย่อย คือตระกูล Victoria และ ตระกูล Yamagata) และ C สายพันธุ์ A และ B จะสามารถก่อโรครุนแรงได้ แต่สายพันธุ์ C มักก่อโรคแบบไม่รุนแรง สายพันธุ์ A นอกจากจะรุนแรงแล้ว ยังมีการกลายพันธุ์ แลกเปลี่ยนสายพันธุกรรม ระหว่างไวรัสของมนุษย์กับหมู หรือ นกและสัตว์ปีกต่างๆ ทำให้เกิดไวรัสลูกผสมที่มีโอกาสระบาดในวงกว้าง และรุนแรงมาก เช่นที่เกิดล่าสุดคือ ไวรัส A H1N1 (2009) เกิดจากการผสมผสานของไวรัสสายพันธุ์ของคน หมู และนก พอเริ่มติดในคนเป็นครั้งแรกในปี 2009 ก็เกิดการระบาดเกิดขึ้นทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว แล้วสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ดี ทำให้ในที่สุดไวรัส A H1N1 (2009) กลายเป็นไวรัสประจำฤดูกาลไปแล้ว ในขณะที่ไวรัสสายพันธุ์ B อาจมีความรันแรงได้ แต่ติดเชื้อเฉพาะในคน จึงไม่เกิดปรากฏการณ์ไวรัสลูกผสม การระบาดจึงไม่ค่อยรุนแรงเท่าไวรัสสายพันธุ์ A

รายละเอียด

District Health System

ระบบสุขภาพอำเภอ

District Health System (DHS) คือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน

รายละเอียด

โรคติดต่อ

โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 ขวบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้าย

รายละเอียด

โรคติดต่อ

โรคไข้ซิก้า

ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศเตือนพลเมืองที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาตินิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก มาทำความรู้จักโรคไข้ซิกานี้ว่าคืออะไร และเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากโรค ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ตอนนี้เรื่มมีการเกิดโรคในไทย

รายละเอียด